Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Klientów Kancelarii Radcy Prawnego Karol Patalon

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informuję, że przetwarzam Pana / Pani dane osobowe.

Zasady, cele, zakres przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez Kancelarię oraz przysługujące Panu / Pani prawa opisano szczegółowo poniżej.

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Karol Patalon, adres: ul. Orkana 13 lok. 6, 10-012 Olsztyn, tel.: 604 728 017, e-mail: k.patalon@kancelaria-orkana13, dalej: „Kancelaria”.
 2. Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) w przypadku, w którym prowadzona jest korespondencja lub inna forma komunikacji z Kancelarią
– Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w szczególności w sytuacji, w której jest Pan stroną postępowania, w którym bierze udział Kancelaria, bądź jest Pan / Pani pracownikiem / współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta Kancelarii;
b) w przypadku, w którym zamierza Pan / Pani zawrzeć umowę z Kancelarią, lub zawarto już umowę z Kancelarią
– Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy;
c) w przypadku, w którym udzielił Pan / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych
– jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
d) inne przypadki przetwarzania danych osobowych:
– w celu wywiązania się z nałożonych na Kancelarię obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana / Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Kancelaria przetwarza Pana / Pani dane osobowe w następującym zakresie:

 • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, zajmowane stanowisko i dane pracodawcy),
 • dane niezbędne do wykonania umowy, w tym reprezentacji przed organami państwowymi i sądami (numery identyfikujące, jak np. NIP, PESEL i inne dane przekazane na potrzeby wykonania umowy, objęte przez Kancelarię tajemnicą zawodową).

4. Pana / Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych w takim przypadku są:

 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
 • podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 • podmioty wobec których Kancelaria będzie zobowiązana przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi;
 • kontrahenci lub klienci Kancelarii;
 • banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych);

5. Jeżeli nie przekazał Pan / Pani Kancelarii swoich danych, to pochodzą one z następujących źródeł:

 • od klientów lub kontrahentów Kancelarii;
 • od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej;
 • ze źródeł publiczno dostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych;

6. Kancelaria nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Kancelarię na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

7. Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:

 •  przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji,
 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, lub
 • przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Kancelarię lub
 • jeżeli zawarł Pan / Pani umowę z Kancelarią, do czasu wykonania i rozliczenia Umowy lub
 • jeżeli jest Pan / Pani pracownikiem klienta lub kontrahenta Kancelarii, do czasu wykonania Umowy zawartej z Klientem lub Kontrahentem;

zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy.

8. W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pana / Pani danych osobowych, przysługują Panu / Pani następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:

 • możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu lub
 • należytego wykonania umowy przez Kancelarię (zawartej z Panem / Panią lub podmiotem, w którego strukturach jest Pan / Pani zatrudniona). Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią

10. Pana / Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.